Inwestor: Maciej Orłowski

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi robót budowlanych zgodnie z niniejszym zapytaniem oraz przedstawionymi załącznikami.
Inwestycja realizowana będzie w formule wybuduj a do zadań Wykonawcy należy dostawa materiałów oraz wykonanie prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych i elektrycznych.Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą w dniu podpisania umowy, natomiast termin zakończenia inwestycji to 30.06.2020 r.

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:

  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagających wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów,
  • wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy.

Powyższa zmiana możliwa będzie jedynie za zgodą obu stron, po uprzednim aneksowaniu Umowy o Dofinansowanie z ARiMR w Szczecinie.

W przypadku zaproponowania rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający może zażądać od Wykonawcy udzielenia szczegółowych wyjaśnień w terminie 7 dni kalendarzowych, dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość skalkulowanej oferowanej ceny. W przypadku nieprzedstawienia satysfakcjonujących wyjaśnień Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 


do pobrania: [ 1 ]    [ 2 ]    [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ]    [ 6 ]    [ 7 ]     [ 8 ]     [ 9 ]     [ 10 ]     [ 11 ]    [ 12 ]    [ 13 ]    [ 14 ]