Monitorowanie przyłowów 2022

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00010-6520.4.2-OR1600001/22 zawarta w dniu 04.11.2022 w Szczecinie w ramach działania

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” obejmującego poddziałania, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a oraz art. 40 ust.1 lit. b-g oraz i, jak również art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Celem operacji pt.

„Monitorowanie przyłowu ptaków, ssaków morskich i ryb chronionych”  jest: „Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.”

Program jest realizowany przez 49 jednostek stacjonujących  głównie w porcie Darłowo oraz bazach rybackich w Jarosławcu i Dąbkach, Łebie. Podczas przeprowadzania programu za pomocą mobilnej aplikacji, będą zbierane dane nt. przyłowu ptaków, ssaków morskich i ryb chronionych w strefie Morza Bałtyckiego.