Monitorowanie przyłowów  |  2019

Umowa o dofinansowanie nr 00002-6520.4.2-OR160000219 zawarta w dniu 13.05.2019 w Szczecinie w zakresie działania 1.4

 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” na poddziałanie 1.4.2, o którym mowa a art. 40 ust. 1 lit b-g oraz lit i rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Celem operacji pt.” Monitorowanie przyłowów ptaków, ssaków morskich i ryb chronionych”
jest „ Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej”.

Program jest realizowany przez jednostki rybackie stacjonujące w rejonie od Dąbek do Jarosławca. Zebrane dane stworzą bazę danych o gatunkach chronionych występujących stale, okresowo i migracyjnie w obszarach NATURA 2000. W podjętym działaniu bierze udział 47 jednostek rybackich z portów Darłowo, Dąbki i Jarosławiec. Każda jednostka rybacka jest zobowiązana do przeprowadzenia 30 rejsów połowowych.

Do przeprowadzenia całej operacji zaangażowanych jest 74 jednostki. Są to :

  • Jednostki rybackie do 9,99m
  • Jednostki rybackie od 10,00m do 11,99m
  • Jednostki rybackie od 12,00 do 17,99m
  • Jednostki rybackie od 18,00m

Podsumowanie
Program monitorowanie przyłowów zakończył się w sierpniu 2019 roku. W trakcie programu udało się zaobserwować wiele nietypowych, rzadko występujących gatunków ryb i ptaków morskich.