Monitorowanie przyłowów 2021

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00006-6520.4.2-OR1600005/20/21 zawarta w dniu 06.05.2021 w Szczecinie
w ramach działania

„Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” na poddziałanie 1.4.2, o którym mowa a art. 40 ust. 1 lit b-g oraz lit i rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Celem operacji pt.

„Monitorowanie przyłowu ptaków, ssaków morskich i ryb chronionych”  jest: „Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej.”

Program jest realizowany przez 49 jednostek rybackich stacjonujących w rejonie portów i baz rybackich w Darłowie, Dąbkach, Jarosławcu, Ustce i Łebie . Zebrane dane stworzą bazę danych o gatunkach chronionych występujących stale, okresowo i migracyjnie w obszarach NATURA 2000. Każda jednostka rybacka jest zobowiązana do przeprowadzenia 30 rejsów monitorujących.

Podsumowanie:

W ramach realizacji operacji zebrano dane na temat przyłowu ptaków, ssaków i ryb chronionych jako niebędących celem połowu. Zbieranie danych wykonywane były przy użyciu mobilnej aplikacji. Dane pozwolą stworzyć bazę danych o gatunkach ptaków, ssaków i ryb chronionych występujących stale lub okresowo w obszarach NATURA 2000