Inwestor: DGPRiAŁR Sp .z o.o.

Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowisko, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „ Rybactwo i Morze”

Cel operacji:
„wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między specjalistami w różnych dziedzinach morskich a środowiskiem osób pracujących na morzu”

W związku z realizacja operacji dotyczącą wymiany doświadczeń w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń DGPRiAŁR Sp.zo.o. zamieszcza ankietę dotyczącą wyżej wymienionej operacji. Przedmiotowa ankieta zawiera proponowany zakres tematyki wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz dodatkowe pola umożliwiające wpisanie Państwu własnych propozycji tematów wymiany doświadczeń.

Uczestnikiem spotkań może być osoba powiązana z pracą na morzu:
– członek rodziny rybackiej ( morskiej);
– osoby posiadające kwalifikacje ( wykształcenie), bądź uprawnienia do pracy na morzu;
– osoby pracujące obecnie, bądź w przeszłości na morzu.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2022 r.:
– osobiście w siedzibie firmy: ul. Kotwiczna-Molo B/N, 76-153 Darłowo,
– drogą elektroniczną: e-mail: dgpr@wp.eu

Informacje dotyczące realizacji w/w projektu będą udzielane pod numerami telefonu:
– 503 020 823 – Rafał Bocheński
– 500 512 085 – Biuro DBPRiAŁR

 


do pobrania: ANKIETA   |   KLAUZULA RODO